استاد سلام!

A few moments to learn, a lifetime to master
برای استاد شدن، چند لحظه آموزش و یک عمر تلاش لازم است

تدرس در گیم دوجو

در حال تکمیل این صفحه هستیم

رزومه و اطلاعات اساتید در حال تکمیل است و اینجا قرار می‌گیرد.
همچنین برای تدریس در گیم دوجو، برای ما پیام ارسال کنید