خانم مهندس سیما شجاعی

در این دوره مبانی تجربه رابط کاربری در بازی‌سازی را بررسی می‌کنیم . اگر می‌خواهید بازی‌ساز شوید، باید حداقل‌های تجربه رابط کاربری و حسی که یک کاربر میخواهیم در بازی تجربه کند را بدانیم.
مهندس نرم‌افزار دانشگاه صنعتی سجاد


نمونه تدریس دوره‌های گیم‌دوجو