جوانان سرمایه‌های ایران هستند… مستند در مورد شرکت طراحان سفید – استودیو بازی سازی ایرانی